Plán práce

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020

KROUŽKY  

TVOŘENÍ

HRA NA FLÉTNU

TANEČNÍ

 

   

 ZÁŘÍ

,,NAŠI NOVÍ KAMARÁDI“

 

·       

BOZ v ŠD, seznámení s řádem a režimem ŠD.

·       

Dodržování a vytváření pravidel mezi dětmi – péče o školní potřeby.

·       

Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny. 

·       

Seznámení s prvňáčky, navázání kamarádských vztahů pomocí her.

·       

Sebeobsluha při svačině, převlékání, úklid hraček a potřeb.

·       

Orientace ve škole – Moje obec a okolí.

·       

Bezpečnost při cestě do školy – dopravní značky.

·       

Moje rodina. Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin s rodinou.

·       

Vycházka do podzimního lesa- pozorování změn v přírodě. (22.9. Podzim).

·       

Zpěv a poslech písní z pohádek.

·       

Turistická vycházka – chování v přírodě.

·       

Sportovní soutěže – koloběžkový závod, míčová školka - pravidla.

 

 ŘÍJEN 

,,BARVY PODZIMU“

 

·       

Tvoření z přírodnin.

·       

Výroba dekoračních svítidel z dýní.

·       

Cizí kultury, zvyky – Halloween -  Strašidla v ŠD.

·       

Roční období – odlišnosti. Modelování ovoce a zeleniny.

·       

Nácvik hudebního představení pro rodiče.

·       

Vycházka do podzimního lesa – sběr přírodnin – poznávání stromů.

·       

PROJEKT – JABLÍČKOVÝ DEN.

·       

Turnaj – PEXESO.

·       

Návštěva knihovny – práce s knihou a časopisem.

·       

Přírodovědné hádanky a kvízy.

·       

Exkurze na farmu do P. Žibřidovic

·       

Sportovní soutěže -závody družstev- zdravé soutěžení- překážková dráha, stolní tenis.

 

 LISTOPAD 

,,NEPOSEDNÝ DRAK“

 

 

·       

Podzimní příroda -  barvy podzimu, počasí, výtvarná soutěž - Drakiáda.

·       

Strašidla a skřítkové - vytváření postaviček z přírodnin.

·       

Četba z encyklopedií, knih a časopisů. 

·       

Můj kamarád - kamarádské vztahy, společenské chování.

·       

Nácvik hudebního představení pro rodiče- rytmizace, hra na nástroj.

·       

Příprava výrobků na VÁNOČNÍ JARMARK.

·       

Rozvíjení slovní zásoby - didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy.

·       

Sportovní soutěže -turnaj ve stolním fotbálku, cvičení na gumových míčích.

 

 PROSINEC 

   ,,ČAS ADVENTU“

 

·       

Filmové představení – Čertovská pohádka.

·       

PROJEKT – ČERTOVSKÝ DEN: diskotéka.

·       

Tvoření - ČERT, MIKULÁŠ. 6. 12. Sv. Mikuláš.

·       

Vánoční zvyky a tradice.

·       

Pečení cukroví, výroba přáníček a drobných dárečků.

·       

Zimní výzdoba družin, příprava na jarmark.

·       

Nácvik hudebních představení pro rodiče a veřejnost – zpěv koled, hra na flétnu.

·       

VÁNOČNÍ JARMARK - prezentace dětí na veřejnosti.

·       

Vánoční krmení zvířátek v lese. (21.12. Zima).

·       

Vánoční posezení - zpívání koled u stromečku.

·       

Úklid družin – třídění stavebnic, hraček.

 

 LEDEN 

,,KDYŽ ZIMA MALUJE“

 

 

·       

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu.

·       

Skládání origamů, stříhání vloček.

·       

Malování – Zimní královna, vločky.

·       

Krmení ptáčků na školní zahradě. 

·       

Vycházka do zimního lesa- pozorování změn v přírodě, barvy zimy.

·       

Práce s internetem.

·       

Hudební hry – bubny, instrumentální doprovod.

·       

Zimní sporty –  bobování.

·       

Sportování v tělocvičně – pravidla her- míčové hry – fair play.

 

ÚNOR 

,,PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ“

 

 

·       

Máme rádi pohádky - poslech, dramatizace, kresba pohádkových postav, modelování.

·       

Filmové představení – České pohádky.

·       

Stavby ze sněhu – bludiště, sochy.

·       

Vycházka do zimního lesa - pozorování stop zvířat.

·       

PPROJEKT – ŽIJEME ZDRAVĚ – zdravá výživa.

·       

Naše tělo - základy 1. pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena.

·       

Péče o chrup – zdravé zuby.

·       

Svatý Valentýn – výroba valentýnky.

·       

Turnaj – ČLOVĚČE NEZLOB SE.

·       

PROJEKT – BAREVNÝ KARNEVAL – Masopust.

·       

Sportovní soutěže – turnaj ve florbalu, bobování.

 

BŘEZEN 

,,JARO SE PROBOUZÍ“

 

·       

Návštěva knihovny. Moje oblíbená kniha – výtvarné práce z knih – oblíbený hrdina.

·       

Jarní výzdoba družin. Práce s papírem – květiny.

·       

Výroba dárků pro maminku – 8. 3. MDŽ.

·       

Probouzení zvířátek – mláďata.

·       

Vycházka do jarního lesa a na louku – poznávání květin a stromů. (20.3. Jaro).

·       

Význam rostlin – klíčení semínek, pokusy pěstování rostlin.

·       

Sběr léčivých rostlin. Rostliny jedovaté.

·       

Turnaj – DOBBLE.

·       

Sportování v tělocvičně – turnaj v malé kopané, míčové hry.

 

DUBEN 

,,SVÁTKY JARA“

 

 

·       

Velikonoční zvyky a tradice. 12. - 13. 4. Velikonoce.

·       

Výroba kraslic různými technikami, velikonoční přání.

·       

VELIKONOČNÍ JARMARK - prezentace dětí na veřejnosti.

·       

Beseda o ochraně přírody – správné chování v lese.

·       

Vycházka do jarního lesa – ochrana přírody.

·       

Sběr léčivých rostlin.

·       

Návštěva muzea.

·       

PROJEKT – DEN ZEMĚ 22. 4. – úklid okolí školy.

·       

REJ ČARODĚJNIC – karnevalové odpoledne. 30. 4. Filipojakubská noc.

·       

Sportovní soutěže - míčová školka,  švihadlová školka.

 

KVĚTEN 

 ,,UVIJEME VĚNEČEK“

 

·       

Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku. 

·       

Rodiče – portrét.

·       

Povolání – profese rodičů. Stará řemesla

·       

Čím chci být až vyrostu – výtvarné zpracování.

·       

Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí - čištění studánky na Sklené.

·       

Vycházka na louku - Výstavka a poznávání květin v ŠD.

·       

Malování – kvetoucí stromy, rostliny.

·       

Exkurze do Kovárny – p.Jeřábek.

·       

Turistická vycházka.

·       

Hry na zahradě – stavby z písku.

·       

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, fotbal.

 

 ČERVEN 

,,ŽIJEME POHYBEM “

 

·       

PROJEKT – POHÁDKOVÝ DEN 1.6. Den dětí.

·       

Malování křídou po chodníku.

·       

Turnaj – PETANQUE.

·       

Jsem chodec a cyklista – dodržování pravidel

·       

Sportování na zahradě – banbington, stolní tenis, míčové hry.

·       

Sportovní soutěže - míčová školka,  švihadlová školka, závody na koloběžkách.

·       

Celodenní  výlet. (21.6. Léto).

·       

Úklid družin – třídění stavebnic, hraček.

·       

Hodnocení celoroční práce s dětmi, úklid družiny - rozloučení se ŠD.

 

 

  CELOROČNĚ:

 

·       

příprava na vyučování

·       

opakování a procvičování učiva formou her

·       

připomínání si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

·       

udržování dobrých kamarádských vztahů, naslouchání druhých

·       

výchova k péči o estetické prostředí ŠD

·       

společná četba v rámci poledního klidu

·       

interaktivní a výukové programy

·       

činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební

·       

zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD

 

Vypracovala vychovatelka:  Lenka Zavadilová