Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Aktuálně probíhá distanční výuka pro 4.a 5. ročník prostřednictvím emailů a online výuky.                                                                            
Žáci jsou povinni se přihlásit do učeben, které založili vyučující.
Omlouvání absence pokračuje podle školního řádu jako při prezenční výuce (do 3 kalendářních dnů po začátku absence).
Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
Pokud žák nemá technické možnosti k tomu, aby se zapojil do distanční výuky, musí informovat třídního učitele a žák bude vyzván k individuální konzultaci.
Týdenní rozvrh žákům zasílá třídní učitelka.

Přihlášení