Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních v případě výskytu pedikulózy – výskyt vší.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci spojené s výskytem vší mezi žáky školy Vás žádáme o podrobné prostudování níže uvedeného textu:

Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.

Ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

Jediným možným preventivním opatřením  proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení pomocí přípravků, které lze volně zakoupit v lékárnách.

  • Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.
  • Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b)školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.
  • V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek. Vedle toho by v úvahu mohla přicházet pokuta ukládaná orgánem ochrany veřejného zdraví, a to za přestupek podle § 29 zákona č. 200/1990 Sb. Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a)), ale zároveň je povinen dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen. 

Přihlášení