Naše škola je místem poznávání, her, příběhů a úsměvů……

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, příspěvková organizace je škola  s 1. stupněm  s pěti ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina se dvěma odděleními, mateřská škola se dvěma třídami s celodenním provozem a školní jídelna s kuchyní. Zřizovatelem je obec Jindřichov, která školu aktivně podporuje a zajímá se o dění ve škole.

V naší škole jsou třídy s malým počtem žáků, což znamená mnoho výhod. Pedagogové, kteří jsou zkušení a kvalifikovaní, se mohou dětem věnovat individuálně. Ve třídách a v celé škole je možné zažívat téměř rodinné prostředí, které dětem přináší jistotu a bezpečí. Pokud je potřeba, věnují se pedagogové dětem i po vyučování v rámci např. doučování. Malé počty dětí ve třídách umožňují zajímavé aktivity během vyučování a atraktivní výuku.

Ve škole máme mnoho moderních vyučovacích pomůcek, které stále doplňujeme a aktualizujeme. Třídy jsou vybavené nastavitelnými lavicemi a židlemi, takže každý žák má přizpůsobené své pracovní místo. Třídy jsou také vybaveny koberci, na kterých si děti hrají v hodinách nebo o přestávkách.

Aktivní vyžití mohou děti najít po vyučování v družině. Naše družina má dvě oddělení a nabízí provoz ráno před vyučováním a odpoledne zpravidla min. do 15 hod. V každém školním roce upravujeme provoz družiny podle potřeb rodičů. Děti mohou navštěvovat různé kroužky (hraní na flétnu, sportovní, výtvarné tvoření apod.) V rámci odpolední družiny děti také tráví čas co nejvíce venku na čerstvém vzduchu. Družina vydává svůj zpravodaj.

Škola pořádá výlety pro děti do okolí – přírodovědné procházky. Využíváme možností, které nabízí různé instituce a firmy v okolí. Jezdíme s dětmi na exkurze např. ke kováři, na ekologickou farmu do Branné, chodíme na divadelní představení nebo jedeme do kina.  Podle nabídky programů v Muzeu Šumperk nebo ve Vile Doris se účastníme zábavně vzdělávacích akcí a událostí.

Pro děti je důležité, aby navštěvovaly školu co nejblíže svého bydliště, protože tak mají možnost budovat si vztah k lidem a k místu, kde žijí. Silné kořeny k místu, kde vyrůstaly, k lidem, se kterými navazují pevné vztahy, formují osobnost každého dítěte. Je škoda, že některé děti tráví v součtu hodiny času na cestách, na kterých jsou většinou samy, místo toho, aby se ráno vyspaly nebo aby si odpoledne dříve hrály s kamarády.

Jsme součástí naší obce. Pokud má vesnice být životaschopná, funkční a mít potenciál v budoucnosti, je potřeba, aby nestárla. Jinými slovy naučit naše mladé spoluobčany, kteří časem odejdou do jiných regionů a celého světa, vědět, že mají svou obec, do které se mohou vždy vrátit a která jim dala možnost stát se dospělými. Právě tento vztah děti získávají v nízkém věku základního vzdělávání. V tuto dobu získávají největší vztah k domovu a je proto dobré je v tom podporovat.